Pinyin Course - Content

扫一扫分享
发布者:HelensWorkshop
发布时间:2021-08-03
版权说明:该作品由用户自己创作,作品中涉及到的内容、图片、音乐、字体版权由作品发布者承担。
侵权举报
上一页 下一页
H5,H5页面制作工具
 •     Review     
 • z   c   s  
  un  ün  ang,  eng 
  ing  ong,  y & w 
 •   zh  ch  sh  r  
  ie  üe  er
   an  en  in  
 • Lesson 2

 • Lesson 3

 • Lesson 4

 •  a o e, i u ü 
  b p m f, d t n l 
  The tones  
 •   Pinyin Course  

 • Lesson 1

 •   g  k  h,  j  q  x  
  ai  ei  ui  
  ao  ou  iu 
 • Lesson 5